Promotion

Bonus 15% có thể rút

Thời gian để đáp ứng các Điều khoản và Điều kiện về Tiêu chí đủ điều kiện để tham gia Ưu đãi là từ 01/02/2023 cho đến ngày 30/06/2023.

Điều khoản và điều kiện dịch vụ

a. Đủ điều kiện để đăng ký Ưu đãi này là những cá nhân có thể đồng ý với các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật áp dụng tại quốc gia cư trú của họ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, những người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp ở quốc gia họ cư trú (“trẻ vị thành niên”) không được phép tham gia Ưu đãi.
b. Ưu đãi dành cho những khách hàng đã mở tài khoản trong Thời gian ưu đãi, đã gửi tài liệu KYC hợp lệ theo yêu cầu của Công ty vì những tài liệu này được sửa đổi theo thời gian theo quyết định riêng của Công ty.
c. Nhân viên và người thân của họ, đối tác hoặc người giới thiệu của Rich Smart, hoặc bất kỳ ai có liên quan đến Công ty đều không được phép tham gia Ưu đãi này.
d. Sự tham gia của ‘Bên trung gian/(các) bên liên quan’ trong Ưu đãi đều bị cấm. Nếu ngày đăng ký và/hoặc ngày nạp tiền và/hoặc ngày giao dịch của người tham gia Ưu đãi tương ứng với thông tin đăng ký và/hoặc thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, giao dịch từ cùng một thiết bị của người tham gia khác trong Ưu đãi, Rich Smart có quyền coi sự phù hợp này là lý do để bị loại ngay lập tức. Đối với các mục đích của tài liệu này, thuật ngữ ‘(Các) Bên trung gian’, khi được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này, trừ khi những yêu cầu ngữ cảnh yêu khác, sẽ có nghĩa là bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có mối quan hệ với bất kỳ người tham gia nào trong Ưu đãi, kể cả không có giới hạn

• Người thân trong gia đình như anh, chị, em, vợ, chồng, ông bà, con cháu ruột thịt
• Cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ nào tham gia Ưu đãi, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều trung gian, kiểm soát hoặc người trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều trung gian, được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với bất kỳ người tham gia Ưu đãi nào, vì các mục đích của định nghĩa này, thuật ngữ ‘kiểm soát’ (bao gồm cả nghĩa tương quan, các thuật ngữ ‘được kiểm soát bởi’ và ‘dưới sự kiểm soát chung với’), khi được sử dụng đối với bất kỳ người tham gia nào Ưu đãi, sẽ có nghĩa là quyền sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền chỉ đạo hoặc đưa ra định hướng về chính sách quản lý của người hoặc tổ chức đó, cho dù thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết hay cách khác.
• Tương tự như vậy, những người được liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Rich Smart và/hoặc với các trang web cụ thể và/hoặc các trang mạng xã hội mà Rich Smart có thể chạy theo thời gian một số bonus riêng biêt/khuyến mãi, cuộc thi và/hoặc khảo sát cụ thể, trong bối cảnh mà quyền truy cập vào Ưu đãi được cung cấp, không được phép tham gia vào ưu đãi.

e. Không thể kết hợp Ưu đãi này với bất kỳ bonus/Khuyến mãi nào khác mà Rich Smart có thể cung cấp. Nếu tài khoản giao dịch của khách hàng đã có Bonus đang tồn tại, họ sẽ không thể chọn tham gia khuyến mãi này hoặc bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng cũng chấp nhận rằng Bonous trước đó sẽ bị xóa trước khi Ưu đãi này được áp dụng.
f. Khách hàng phải gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi hoặc gửi e-mail đến [email protected], kèm theo số tài khoản của họ với mã Ưu đãi “20%TDB”, trong chủ đề trò chuyện hoặc e-mail để nhận tiền thưởng ghi có vào tài khoản. Bằng cách gửi yêu cầu, khách hàng đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Ưu đãi này.

Điều kiện thưởng

a. Bonus sẽ chỉ được cung cấp cho các khoản tiền nạp từ 100 USD trở lên. Để có thể nhận được Bonus, Khách hàng Đủ điều kiện phải gửi tiền trong Thời hạn Thưởng với số tiền tối thiểu là 100USD. Số tiền nạp có cùng ngày giao dịch có thể được tính tổng. (ví dụ: hai lần nạp tiền khác nhau là 50USD sẽ được coi là 100USD và do đó khách hàng sẽ đủ điều kiện nhận Tiền thưởng).
b. Số tiền Bonus được ghi có sẽ là 15% số tiền nạp. Số tiền Bonus tối đa mà Khách hàng Đủ điều kiện nhận được không được vượt quá 2.000 USD cho mỗi khoản tiền nạp và số Bonus tích lũy tối đa được phép là 2.000 USD.
c. Chỉ Tiền nạp Mới mới được hưởng Bonus, Chuyển khoản vào sẽ không được hưởng Bonus.
d. Nếu Khách hàng đủ điều kiện muốn yêu cầu khoản chiết khấu, khách hàng có thể yêu cầu khoản chiết khấu qua email, trò chuyện trực tiếp hoặc thông qua chuyên gia quản lý tài khoản của họ để nhận khoản chiết khấu 15% từ khoản rút vốn do các hoạt động giao dịch.


Ví dụ: một Khách hàng đủ điều kiện đã nạp 1.000 USD trong Thời gian thưởng, do đó nhận được 150 USD bonus theo Khoản tiền thưởng này. Trong thời gian thưởng, do hoạt động giao dịch của anh ấy/cô ấy đã khiến số dư của anh ấy/cô ấy bị hạ xuống -100 USD. Khách hàng có quyền được hoàn lại 15% từ khoản rút tiền do các hoạt động giao dịch, số tiền này sẽ được ghi có vào số dư của khách hàng là 150 USD và khách hàng có thể giao dịch/rút tổng cộng 50 USD sau khi đối chiếu với số dư -100 USD trong tài khoản của khách hàng.

Bonus có thể giao dịch hoặc có thể rút thông qua chiết khấu vào số dư của khách hàng và không thể chuyển giữa các tài khoản giao dịch trong Rich Smart.
e. Nếu một Khách hàng Đủ điều kiện luôn kiếm được lợi nhuận và muốn rút/chuyển tất cả số dư bao gồm cả lợi nhuận, thì sẽ không có khoản chiết khấu nào được ưu đãi và sau đó phần bonus còn lại sẽ bị xóa.
f. Nếu Khách hàng Đủ điều kiện luôn kiếm được lợi nhuận và chỉ muốn rút/chuyển tiền lãi, Bonus sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên,

i. Nếu tổng số tiền rút/chuyển lợi nhuận bằng hoặc nhiều hơn số tiền nạp ban đầu, phần Bonus còn lại sẽ không được quy đổi thành Số dư khi khoản tiền nạp ban đầu được thanh lý.

Ví dụ: một Khách hàng đủ điều kiện đã nạp 1.000 USD trong Thời gian thưởng, do đó nhận được 150 USD bonus theo Khoản tiền thưởng này. Trong thời gian thưởng, khách hàng đã kiếm được 1.200 USD và chỉ rút toàn bộ số tiền lãi 1.200 USD. Rút tiền lãi sẽ được cho phép và Bonus $150 sẽ được giữ lại. Trong trường hợp này, không có bonus có thể rút được khi tài khoản bị thanh lý.

ii. Nếu tổng số tiền rút/chuyển lợi nhuận là một phần của khoản tiền nạp ban đầu, thì sau đó sẽ ảnh hưởng đến bonus có thể rút được. Bonus rút được còn lại được phép rút được sau khi thanh lý tài khoản sẽ là Khoản bonus của khoản tiền nạp ban đầu trừ đi tổng số tiền lãi rút ra.

Ví dụ: một Khách hàng đủ điều kiện đã nạp 1.000 USD trong Thời gian thưởng, do đó nhận được 150 USD tiền thưởng theo Khoản tiền thưởng này. Trong thời gian thưởng, khách hàng đã kiếm được 500 USD và chỉ rút tiền lãi 500 USD. Rút tiền lãi sẽ được cho phép và Tiền thưởng 150 USD sẽ được giữ lại. Trong trường hợp này, bonus rút được còn lại sẽ là 75 USD khi tài khoản được thanh lý, là bonus từ khoản tiền nạp ban đầu 1.000 USD trừ đi tổng lợi nhuận đã rút 500 USD chứ không phải bonus 150 USD còn lại.

g. Nếu Khách hàng Đủ điều kiện thực hiện rút tiền/chuyển khoản trên số dư tiền nạp ban đầu của họ trong tài khoản có thể nhận Bonus.

i. Nếu Khách hàng Đủ điều kiện thực hiện rút tiền/chuyển khoản trên một phần số dư của khoản tiền nạp ban đầu, thì Bonus sẽ được điều chỉnh lại dựa trên khoản tiền nạp ban đầu còn lại.

Ví dụ: một Khách hàng đủ điều kiện đã nạp 1.000 USD trong Thời gian thưởng, do đó nhận được 150 USD bonus theo Khoản tiền thưởng này. Trong thời gian thưởng, do hoạt động giao dịch của anh ấy/cô ấy đã khiến số dư của anh ấy/cô ấy bị hạ xuống 800 USD. Nếu khách hàng muốn rút 300 USD trên số dư 800 USD, số tiền nạp ban đầu còn lại sau khi rút tiền được hưởng Bonus sẽ là 500 USD, do đó, số tiền bonus còn lại sau đó sẽ là 75 USD.

ii. Nếu Khách hàng đủ điều kiện thực hiện rút tiền/chuyển toàn bộ số dư của khoản tiền nạp ban đầu, phần bonus còn lại sẽ bị xóa.

Ví dụ: một Khách hàng đủ điều kiện đã nạp 1.000 USD trong Thời gian thưởng, do đó nhận được 150 USD bonus theo Khoản tiền thưởng này. Trong thời gian thưởng, do hoạt động giao dịch của anh ấy/cô ấy đã khiến số dư của anh ấy/cô ấy bị rút xuống 800 USD. Nếu khách hàng muốn rút toàn bộ số dư 800 USD, khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền qua email, trò chuyện trực tiếp hoặc thông qua chuyên gia quản lý tài khoản của họ để được hoàn tiền 15% từ khoản rút tiền do các hoạt động giao dịch, tức là 30 USD sẽ được ghi có vào số dư của khách hàng và khách hàng có thể rút tổng cộng 830 USD và sau đó phần bonus còn lại sẽ bị xóa.

h. Rich Smart có quyền loại bỏ/giảm tiền bonus toàn bộ/tỷ lệ với số tiền còn lại trong số dư tài khoản nếu khách hàng mất tất cả/một phần khoản tiền nạp ban đầu của mình do giao dịch.
i. Đòn bẩy tối đa cho phép đối với Bonus này là năm trăm (500).
j. Bonus áp dụng cho TẤT CẢ loại tài khoản.
k. Bonus được giới hạn cho một (1) tài khoản cho mỗi Khách hàng, bất kể số lượng tài khoản mà Khách hàng nắm giữ. Chỉ được nhận một (1) lần Bonus trong thời gian khuyến mãi.
l. Khách hàng tham gia vào các chương trình Copy Trade không đủ điều kiện để tham gia Bonus này.
m. Nhà môi giới giới thiệu (IB) sẽ nhận được hoa hồng của chi nhánh từ các lệnh giao dịch được mở bởi CHỈ Số dư tiền nạp ban đầu của khách hàng, những lệnh giao dịch được thực hiện từ tiền Bonus không được hưởng hoa hồng của chi nhánh.

Điều khoản chung

a. Cần lưu ý rằng có thể mất tới 24 giờ trước khi bất kỳ Khoản tiền bonus nào được thêm vào tài khoản của Khách hàng Đủ điều kiện.
b. Rich Smart bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của mình, từ chối sự tham gia của bất kỳ khách hàng nào và/hoặc ngừng Phần thưởng này cho bất kỳ khách hàng nào của mình mà không cần phải giải thích lý do. Những khách hàng như vậy sẽ được thông báo qua email.
c. Rich Smart bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt Phần thưởng này theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Thông báo về bất kỳ thay đổi nào sẽ được gửi qua email cho khách hàng. Cần lưu ý rằng việc tham gia Ưu đãi này cấu thành sự chấp nhận và đồng ý tuân theo bất kỳ thay đổi, sửa đổi và/hoặc thay đổi nào như vậy.
d. Bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào, theo quyết định riêng của Công ty, về bất kỳ hình thức chênh lệch giá nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận không có rủi ro), lạm dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu hoạt động giao dịch của người tham gia cho thấy rằng người tham gia chỉ nhằm mục đích thu lợi tài chính từ tiền thưởng giao dịch mà không thực sự quan tâm đến giao dịch trên thị trường và/hoặc chấp nhận rủi ro thị trường), gian lận, thao túng, chênh lệch hoàn lại tiền liên quan đến tiền thưởng giao dịch hoặc bất kỳ hình thức hoạt động lừa đảo hoặc lừa đảo nào khác sẽ vô hiệu hóa tất cả các khoản thưởng giao dịch đã được ghi có trước đó của Tài khoản giao dịch của Khách hàng với Rich Smart và/hoặc bất kỳ và tất cả các giao dịch được thực hiện và/hoặc lãi hoặc lỗ thu được trong đó. Trong những trường hợp này, Rich Smart có toàn quyền quyết định đóng/đình chỉ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) tất cả (các) Tài khoản giao dịch của Khách hàng đó với Rich Smart, hủy bỏ tất cả các lệnh và hủy bỏ tất cả lợi nhuận của người tham gia đó. Trong những trường hợp này, Rich Smart sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào của việc hủy thưởng giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng (các) lệnh do Stop Out. Bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào từ khách hàng của bất kỳ Đối tác/IB nào sẽ dẫn đến việc hủy bỏ/chấm dứt hợp tác với Đối tác/IB.
e. Bằng cách tham gia những bonus khuyến mại của Rich Smart, Khách hàng thừa nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc theo Điều khoản và điều kiện tiền thưởng tuân theo Điều khoản sử dụng, Tiết lộ rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro: Vui lòng lưu ý rằng Giao dịch forex trong thị trường ngoại hối, CFD và Chứng khoán ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ rủi ro trước khi quyết định giao dịch. Giao dịch CFD và ngoại hối ký quỹ liên quan đến rủi ro mất nhiều hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu và các nhà đầu tư CFD không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với tài sản cơ bản. Có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn, do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp từ một cố vấn tài chính độc lập trước khi giao dịch trên hoặc thông qua các nền tảng của chúng tôi. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ Tiết lộ Rủi ro của chúng tôi, có sẵn trên trang web của Rich Smart.